O nas oferta O nas Regulamin Kontakt
 
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KOMISOWEJ


§1

Komisant zwany dalej Sprzedającym oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą towarów w formie obrotu wtórnego.

§2

Przyjęcie towarów w komis i ich sprzedaż odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Komitentem zwanym dalej /Deponującym/. Podpisanie Umowy Komisowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją obowiązującego Regulaminu Sprzedaży Komisowej, a wszelkie wątpliwości i spory będą rozwiązywane na jego podstawie i zgodnie z obowiązującym prawem. Regulamin jest ogólnodostępny w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej www.komisleos.pl

§3

Komitent /Deponujący/ zobowiązany jest najpóźniej w terminie 2 dni od daty przekazania towarów Sprzedającemu do zawarcia Umowy Komisowej lub odebrania towarów.

§4

Komitent /Deponujący/ zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku zaistnienia wad Deponujący jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej na skutek ich wystąpienia.

§5

Sprzedający od chwili otrzymania przedmiotu umowy ponosi wszelkie ryzyko ich uszkodzenia i utraty. Sprzedający zobowiązany jest zachować należytą staranność w tym zakresie.

§6

Sprzedający może sprzedać towar Nabywcy za kwotę większą niż określona w umowie z Deponującym, w szczególności w przypadku jeżeli rzecz wymaga przygotowania jej do sprzedaży tj. naprawy, czyszczenia itp.

§7

Sprzedający pobiera prowizję w wysokości 20% od ceny sprzedaży towarów o wartości powyżej 50 zł i 30 % dla towarów o wartości poniżej 50 zł poszczególnych przedmiotów.

§8
Sprzedający pobiera prowizję w wysokości jak w §7 od ceny sprzedaży każdego przedmiotu.

  1. W przypadku, gdy zdeponowany przedmiot nie zostanie sprzedany w okresie 60 dni kalendarzowych może nastąpić jego obniżka o 20% ceny. Sprzedający jest uprawniony do kolejnych obniżek ceny sprzedaży o 10% z upływem każdych następnych 30 dni kalendarzowych.
  2. W przypadku nie sprzedania zdeponowanych przedmiotów po upływie 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Komitent /deponujący/ zobowiązany jest do odebrania towaru od Sprzedającego na własny koszt w terminie 7 dni roboczych.
  3. Sprzedający ma czas 14 dni kalendarzowych na przygotowanie towaru do odbioru od momentu zgłoszenia się Komitenta /deponującego/ po towar.
  4. Sprzedającemu w przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Komitenta /deponującego/ w terminie określonym w §8 ust. 2, jak również zwłoki w podpisaniu umowy komisu po dacie zdeponowania towarów u Sprzedającego przysługuje wynagrodzenie z tytułu przechowania towaru w kwocie 1 zł za każdy dzień zwłoki.
  5. W razie nieodebrania rzeczy w okresie 30 dni od terminu określonego w §8 ust. 2 rzecz przechodzi na własność Sprzedającego (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony) i może zostać przekazana na cele charytatywne.

§9

Komitent /deponujący/ ma prawo wycofać towar, lecz jeżeli wycofanie towaru następuje przed upływem 14 dni kalendarzowych od daty złożenia towaru u Sprzedającego, Komitent /deponujący/ musi zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości wycofanego towaru. Na przygotowanie towaru do zwrotu, sprzedający ma 14 dni kalendarzowych.

§10
  1. Nabywca zobowiązuje się odebrać zakupiony towar w terminie 48 godzin od daty zapłaty ceny towaru.
  2. W przypadku zapłaty części ceny towaru przez Nabywcę, w razie braku innego pisemnego zastrzeżenia kwota jest uważana za zadatek.
  3. W przypadku wydania towaru Nabywcy po wpłacie zadatku, własność towaru Nabywca nabywa z chwilą zapłaty pozostałej części ceny towaru

§11
Deponujący zobowiązany jest do zachowania umowy komisowej. Wszelkie rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą wyłącznie po okazaniu umowy przez Komitenta /deponującego/.

§12
Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne towaru nie będące jawne w chwili przyjmowania i sprzedaży towaru.

§13

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku. 


O nas | Oferta | Regulamin | Kontakt | Mapa dojazdu